𝙎𝙘𝙧𝙚𝙚𝙣အကြီးဆုံး𝙞𝙋𝙝𝙤𝙣𝙚ထဲမှာဘယ်ဟာအပေါ့ဆုံးလဲ?

⌘ iPhone Screen တွေကို နာမည်မှာ Max ပါတဲ့ အနေနဲ့ စထုတ်တာကတော့ 𝗶𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 𝗫𝘀 𝗠𝗮𝘅 တွေဖြစ်ပါတယ်...

Continue reading

𝙆𝙊𝙎 𝙠6 𝘿𝙪𝙖𝙡 𝙎𝙄𝙈 𝙖𝙙𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧 𝙛𝙤𝙧 𝙞𝙋𝙝𝙤𝙣𝙚, 𝙞𝙋𝙖𝙙, 𝙞𝙋𝙤𝙙 𝙩𝙤𝙪𝙘𝙝 𝙍𝙚𝙫𝙞𝙚𝙬

⌘ iPhone အဝင်/အထွက်  Call ခေါ်ဆိုမှုကို ᴄᴀʟʟ ʀᴇᴄᴏᴅɪɴɢ ပြုလုပ်ချင်သူများ၊

Continue reading